Hino:Isuzu:Toyota JV FCEV 20220719_06_01_s

Hino:Isuzu:Toyota JV FCEV 20220719_06_01_s